REJESTRACJA
  • Polityka prywatności

RFC'Poland

Polityka prywatności

Polityka prywatności (obowiązuje od 1.09.2020)

Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu Internetowego. W serwisie internetowym rfc.com.pl szanujemy Twoją prywatność. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba że wynika to z przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody informujemy o prawie do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

W serwisie internetowym rfc.com.pl przetwarzamy dane zgodnie zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

1. Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych jest Urban Construction Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu, ul. 1-go Maja 30, adres e-mail rodo@rfc.com.pl.

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
• niezbędnym do wykonania umów zawieranych w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie rfc.com.pl (w szczególności w celu wystawienia dokumentów księgowych, obsługi rejestracji, wysyłki zakupionych towarów, rozpatrywania reklamacji) oraz świadczenia usług na rzecz użytkowników (usługa prowadzenia własnego konta w serwisie rfc.com.pl oraz newslettera),
• uzasadnionym prawnym interesem administratora (tj. do celów marketingu bezpośredniego, do celów realizowania ewentualnych roszczeń oraz do celów zapobiegania oszustwom).
1. Wykonanie umów zawartych w związku z zakupami dokonywanymi w serwisie rfc.com.pl prowadzi do konieczności przekazania Twoich danych osobowych podmiotom, za pomocą których zakupione towary są do Ciebie dostarczane (kurierzy, dostawcy usług płatniczych). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być także podmioty wspomagające bieżące funkcjonowanie serwisu rfc.com.pl, należący do kategorii: obsługa informatyczna serwisu, obsługa księgowa, obsługa prawna. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych będą także przekazywane do właściwych urzędów skarbowych.
2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez:
• okres świadczenia na Twoją rzecz usług prowadzenia własnego konta w serwisie rfc.com.pl oraz korzystania z newslettera,
• okres, w którym przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla potrzeb wykonywania obowiązków ciążących na administratorze, związanych z rękojmią za wady towarów, a także obowiązków archiwizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

1. Administrator będzie wykorzystywał jedynie dane niezbędne do świadczenia na Twoją rzecz usług prowadzenia własnego konta w serwisie rfc.com.pl oraz newslettera, a także dane potrzebne do wysłania zakupionego towaru i wystawienia dokumentów księgowych.
2. W każdym czasie możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także żądać wydania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazania ich innemu podmiotowi.
3. Na Twój umotywowany sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych przetwarzanie zostanie zakończone jeżeli nie zachodzą prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, sprzeciw ten zostanie uwzględniony.
4. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem przysługuje Ci skarga do odpowiedniego organu nadzoru w państwie członkowskim, w którym posiadasz miejsce zamieszkania.
5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym do profilowania.
6. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia dokonywania rejestracji w serwisie rfc.com.pl oraz świadczenia na Twoją rzecz usług własnego konta w serwisie rfc.com.pl, korzystania z newslettera.

POLITYKA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA COOKIES (obowiązuje od 1.09.2020)

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Urban Construction Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu, ul. 1-go Maja 30.

I. Definicje
1. Administrator - oznacza Urban Construction Sp. z o.o., z siedzibą w Elblągu, ul. 1-go Maja 30, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach): rfc.com.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
- rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. Świadczenia usług reklamowych
- dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
b. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
-Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

SPONSORZY TYTULARNI

patronat honorowy

Sponsorzy

Sponsorzy ODCINKÓW SPECJALNYCH

Współpraca medialna

Kalendarz 4x4

partnerzy

Facebook
YouTube
Instagram
pl_PL